Zaznacz stronę

Chrzty w parafii odbywają się w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca w czasie Mszy Świętej o godz. 12:30

Zgłoszenie chrztu:

 • Dziecko należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowanym chrztem.
 • Należy przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Potrzebne są też zaświadczenia, potwierdzające, że wybrani chrzestni spełniają warunki, by pełnić tę funkcję (z parafii ich zamieszkania). Na chrzestnych można bowiem wybrać osoby ochrzczone, bierzmowane i praktykujące. Chrzestnym nie może zostać osoba, która ma przeszkodę np. żyje w związku niesakramentalnym.
 • Potrzebne jest też poświadczenie, że rodzice dziecka zawarli ślub sakramentalny. Jeśli rodzice żyją bez sakramentu małżeństwa, chrzestni potrzebują w ich zastępstwie wziąć na siebie główną rolę osoby gwarantującej wychowanie dziecka w wierze.

Do ważności chrztu wystarczy jedna osoba w roli chrzestnego lub chrzestnej.

Rodzice spoza naszej parafii przedstawiają dodatkowo zgodę na chrzest z parafii swego zamieszkania.

Rodzice i chrzestni powinni wziąć udział w nauce przedchrzcielnej. W naszej parafii takie nauki odbywają się w każdą sobotę przed niedzielą chrztu czyli przed drugą i czwartą niedzielą miesiąca – o godz. 16:30 w „sali kwadratowej” (po lewej stronie przedsionka kościoła – za kratą schodami na górę). Jeśli ktoś odbył taką naukę w innym kościele, proszę przynieść stamtąd stosowne zaświadczenie.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania, by móc podczas Mszy chrzcielnej przyjąć Komunię Świętą. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Na ceremonię chrztu należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę (rzeczy te można nabyć w sklepach z dewocjonaliami).

 

ROCZKI

Nie ma już osobnego terminu przeznaczonego na Msze w intencji ochrzczonego dziecka w rocznicę chrztu świętego (tzw. „Roczki”). Można natomiast zgłaszać w kancelarii taką intencję w dowolnym wolnym terminie.

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Prawa Kanonicznego:

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Ogólne informacje

Rodzice dzieci chcących przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej powinni dostarczyć do parafii:

 • świadectwo chrztu świętego;
 • ponadto w przypadku dzieci mieszkających poza naszą parafią rodzice powinni dostarczyć zgodę z parafii swego zamieszkania;
 • jeśli dziecko uczęszcza do szkoły innej niż Szkoła Podstawowa nr 36 i Szkoła Podstawowa nr 51 (które znajdują się na terenie naszej parafii) należy przynieść zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę i o dopuszczeniu do Pierwszej Komunii Świętej wydane przez katechetę ze szkoły dziecka.
W naszej parafii dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w strojach liturgicznych.

Zwyczajnym terminem Pierwszej Komunii Świętej jest w naszej parafii trzecia niedziela maja.

Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy na comiesięczne spotkania. Ich terminy podawane są w ogłoszeniach parafialnych.
Szczegółowe informacje podaje katecheta klas komunijnych.

Na Synodzie Diecezji Gliwickiej postanowiono, że wiek przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania zostanie zmieniony.

Obecnie przygotowanie do bierzmowania:

 • rozpoczyna się w 1. klasie szkół średnich i zawodowych
 • i trwa 2 lata.

Szczegółowe informacje dla kandydatów do bierzmowania z naszej parafii – na stronie „Młodzi z Duchem”.

 

Ojcowie w naszej parafii spowiadają piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą oraz w ogłaszanych dodatkowych terminach w Pierwsze Piątki lub w okresie przedświątecznym.

Można się również umówić na dłuższą spowiedź poza zwykłymi godzinami – poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty.

O. Jerzy Karpiński jest ustanowionym przez Ojca Świętego Franciszka Misjonarzem Miłosierdzia. Informacje o porach, w których spowiada, znajdują się tutaj: https://bytom.jezuici.pl/duszpasterstwo/misjonarz-milosierdzia/

Z posługą sakramentalną Kapłani odwiedzają chorych:
 • W nagłych wypadkach o każdej porze po wcześniejszym zawiadomieniu osobistym.
 • W Pierwszy Czwartek Miesiąca lub w jego okolicach zgodnie z indywidualnym ustaleniem.
Na wizytę kapłana należy przygotować:
 • krzyż i świece,
 • godne miejsce na rozłożenie korporału z Najświętszym Sakramentem dla chorego.
Zgłoszenia chorych należy składać w kancelarii parafialnej lub telefonicznie – nr tel. 797 907 850.

ZGŁOSZENIE W KANCELARII

Po wcześniejszym umówieniu się z ojcem proboszczem zgłaszamy się do kancelarii parafialnej na około 3 miesiące przed planowanym ślubem, aby spisać PROTOKÓŁ MAŁŻEŃSKI.

Należy przynieść ze sobą:
• Dowód osobisty;
• Metrykę chrztu wydaną mniej niż 6 miesięcy przed datą spisywania protokołu (przed zmianami z 2020 roku musiało to być 6 miesięcy planowaną datą ślubu). Uwaga! Bez przedstawienia świadectwa chrztu nie rozpoczynamy spisywania protokołu.
• Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego dla ślubu konkordatowego. Uwaga! Dokumenty te są ważne tylko 6 miesięcy. (Jeśli para zawarła już wcześniej związek cywilny, to należy przynieść z USC dokument, który to potwierdza).
• Świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej;
• Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka;

Uwaga!
Jeśli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie tutejszej parafii, ale pragną zawrzeć sakramentalny związek w tutejszym kościele, muszą przynieść z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych tzw. licencję na zawarcie sakramentu poza miejscem zamieszkania lub zgodę na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i spisanie protokołu przedślubnego.

Ponadto należy przygotować się do sakramentu poprzez udział w:
• katechezach przedślubnych (tzw. kursie przedmałżeńskim),
• dniu skupienia dla narzeczonych
• spotkaniach w ramach poradni rodzinnej.

KATECHEZY PRZEDŚLUBNE w roku 2023
W Bytomiu odbywają się one przy parafii św. Jacka (ul. Jana Matejki 1; Centrum Ks. Gorczyckiego) w poniedziałkowe wieczory o godz. 19.00 wg niżej przedstawionego grafiku:
Katecheza 1Żyć dla Boga
Terminy: 6 II, 6 III, 8 V, 5 VI, 4 IX, 6 XI
Katecheza 2Małżeństwo jako sakrament – teologia małżeństwa
Terminy: 13 II, 13 III, 15 V, 12 VI, 11 IX, 13 XI
Katecheza 3Odpowiedzialne rodzicielstwo – etyka życia małżeńskiego
Terminy: 20 II, 20 III, 22 V, 19 VI, 18 IX, 20 XI
Katecheza 4Liturgia sakramentu małżeństwa
Terminy: 27 II, 27 III, 29 V, 26 VI, 25 IX, 27 XI

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na oficjalnej Karcie Spotkań bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa wydanej przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin, którą otrzymujemy na pierwszym spotkaniu. Po odbyciu wszystkich katechez i uiszczeniu opłaty otrzymujemy Zaświadczenie bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, na którym zostają potwierdzane spotkania w poradni i dzień skupienia.

DNI SKUPIENIA w roku 2023

W Bytomiu dni skupienia odbywają się w wyznaczone soboty w kościele św. Jacka (dolny kościół) o godz. 10:00.
Wystarczy wybrać jeden z następujących terminów:
18 II, 18 III, 20 V, 17 VI, 16 IX, 18 XI
Podpis potwierdzający uczestnictwo otrzymujemy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

WEEKENDOWE KURSY DLA NARZECZONYCH

Można także skorzystać z tzw. „Weekendów dla narzeczonych”, które polecamy. Uczestnictwo w takim kursie zastępuje katechezy przedślubne oraz dzień skupienia. Szczegóły dotyczące kursów organizowanych w diecezji gliwickiej można znaleźć na stronie www.dorodzin.pl, a kursów organizowanych w diecezji katowickiej – na stronie www.przednamimalzenstwo.pl.

SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ

Na spotkania w Katolickiej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii można się umówić telefonicznie – z panią Agnieszką Dacy: 691 312 565. Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. W poradni uiszczamy stosowną opłatę.

 

Jeśli jesteś zainteresowany droga kapłańską w Towarzystwie Jezusowym zapraszamy do kontaktu z ojcami jezuitami pracującymi w parafii lub też bezpośrednio z duszpasterzami powołaniowymi.

Informacje i kontakt: www.powolania.jezuici.pl

Skip to content