Zaznacz stronę

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko

Chrzty w parafii odbywają się w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca w czasie Mszy Świętej o godz. 12:30

Zgłoszenie chrztu:

Dziecko należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowanym chrztem, przynosząc ze sobą następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców dziecka.

  Łaska chrztu, którą otrzymują dzieci, ma się rozwijać w oparciu o wiarę rodziców – mają oni obowiązek wychowania dziecka w wierze. Jeśli rodzice żyją bez sakramentu małżeństwa i ze względu na trwanie w grzechu ciężkim nie są w stanie być przykładem wiary dla swojego dziecka, to chrzest jest możliwy tylko pod warunkiem, że chrzestni w ich zastępstwie wezmą na siebie główną rolę osoby gwarantującej wychowanie dziecka w wierze. Taką sytuację należy zgłosić ojcu proboszczowi, który wyjaśni sposób postępowania. Do ważności chrztu wystarczy jedna osoba w roli chrzestnego lub chrzestnej.

 • Zaświadczenie, iż wybrani chrzestni są godni, by pełnić tę funkcję (z parafii ich zamieszkania). Na chrzestnych można bowiem wybrać osoby ochrzczone, bierzmowane i praktykujące. Chrzestnym nie może zostać osoba, która ma przeszkodę np. żyje w związku niesakramentalnym.

Rodzice spoza naszej parafii przedstawiają dodatkowo zgodę na chrzest z parafii swego zamieszkania.

Rodzice i chrzestni powinni wziąć udział w nauce przedchrzcielnej. W naszej parafii takie nauki odbywają się w każdą sobotę przed niedzielą chrztu czyli przed drugą i czwartą niedzielą miesiąca – o godz. 17:00 w „sali okrągłej” (po prawej stronie przedsionka kościoła). Jeśli ktoś odbył taką naukę w innym kościele, proszę przynieść stamtąd stosowne zaświadczenie.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania, by móc podczas Mszy chrzcielnej przyjąć Komunię Świętą. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Na ceremonię chrztu należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę (rzeczy te można nabyć w sklepach z dewocjonaliami).

UWAGA!: w przypadku dorosłych oraz dzieci, które ukończyły siódmy rok życia obowiązuje osobna procedura. O szczegóły proszę pytać ojca proboszcza.

ROCZKI

W naszej parafii istnieje zwyczaj odprawiania Mszy Świętych ze specjalnym błogosławieństwem w intencji ochrzczonego dziecka w rocznicę chrztu świętego (tzw. „Roczki”) w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12:30, po wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii.

Zaświadczenia dla kandydatów na chrzestnych wydawane w naszej parafii:

 • Zaświadczenia dla kandydatów na chrzestnych wydajemy wyłącznie osobom zamieszkałym aktualnie na terenie naszej parafii.
 • Jeśli ktoś mieszka gdzie indziej, powinien udać się po takie zaświadczenie do parafii swojego zamieszkania.
 • Nie ma tu znaczenia, gdzie ktoś jest zameldowany – chodzi o adres rzeczywistego zamieszkania.
 • Nie ma też znaczenia, że ktoś kiedyś mieszkał na terenie naszej parafii i przyjmował tutaj sakramenty – chodzi o obecny adres zamieszkania.
 • Zaświadczenia dla kandydatów na chrzestnych wydawane są wyłącznie osobiście (nie można otrzymać takiego zaświadczenie dla innej osoby), ponieważ wiąże się to z rozmową, która ma potwierdzić, że osoba spełnia wymagane warunki.
 • Zaświadczenie takie otrzyma wyłącznie osoba, która spełnia warunki wymienione poniżej. Absolutnie nie może zostać chrzestnym osoba, która żyje w związku niesakramentalnym.

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Prawa Kanonicznego:

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Ogólne informacje

Rodzice dzieci chcących przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej powinni dostarczyć do parafii:

 • świadectwo chrztu świętego, ponadto w przypadku dzieci spoza parafii rodzice powinni dostarczyć zgodę z parafii swego zamieszkania
 • zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę
 • zaświadczenie o dopuszczeniu do Pierwszej Komunii Świętej wydane przez
W naszej parafii dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w strojach liturgicznych.
 

Zwyczajnym terminem Pierwszej Komunii Świętej jest w naszej parafii trzecia niedziela maja.

 
Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy na comiesięczne spotkania. Ich terminy podawane są w ogłoszeniach parafialnych.
 
Szczegółowe informacje podaje katecheta klas komunijnych.
W naszej diecezji Sakrament Bierzmowania obecnie przyjmuje młodzież 8 klas szkoły podstawowej oraz dorośli po wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii i odbyciu kursu przygotowawczego. Młodzież oprócz katechez szkolnych ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez naszą parafię w cyklu 3-letnim.
 
Szczegółowe informacje podawane są w ogłoszeniach parafialnych i w gablocie.
 
UWAGA! Na Synodzie Diecezji Gliwickiej postanowiono, że wiek przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania zostanie zmieniony. Rozpoczęte już cykle przygotowań zostaną dokończone, ale dla kolejnych roczników przygotowanie do bierzmowania rozpocznie się w szkole ponadpodstawowej. Sakrament Bierzmowania będzie udzielany drugiej klasie.
 

O przygotowanie do sakramentu bierzmowania osób dorosłych proszę pytać ojca proboszcza.

INFORMACJE NA TEMAT BIERZMOWANIA 2021 ZNAJDZIESZ TUTAJ

Ojcowie w naszej parafii spowiadają piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą oraz w ogłaszanych dodatkowych terminach w Pierwsze Piątki lub w okresie przedświątecznym.

Można się również umówić na dłuższą spowiedź poza zwykłymi godzinami – poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty.

Z posługą sakramentalną Kapłani odwiedzają chorych:
 • W Pierwszy Czwartek Miesiąca w godzinach przedpołudniowych.
 • W nagłych wypadkach o każdej porze po wcześniejszym zawiadomieniu osobistym.
Na wizytę kapłana należy przygotować:
 • krzyż i świece,
 • godne miejsce na rozłożenie korporału z Najświętszym Sakramentem dla chorego.
Zgłoszenia chorych należy składać w kancelarii parafialnej lub telefonicznie – nr tel. 797 907 850.

ZGŁOSZENIE W KANCELARII

Po wcześniejszym umówieniu się z ojcem proboszczem zgłaszamy się do kancelarii parafialnej na około 3 miesiące przed planowanym ślubem, aby spisać protokół przedmałżeński.

Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego leży przynieść ze sobą:
 • Dowód osobisty.
 • Metrykę chrztu wydaną mniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.
  Uwaga! Bez przedstawienia świadectwa chrztu nie rozpoczynamy spisywania protokołu.
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego dla ślubu konkordatowego.
  Uwaga! Podobnie jak metryka chrztu dokumenty te są ważne tylko 6 miesięcy. (Jeśli para zawarła już wcześniej związek cywilny, to należy przynieść z Urzędu Stanu Cywilnego dokument, który to potwierdza).
 • Świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.
 
Uwaga!
Jeśli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie tutejszej parafii, ale pragną zawrzeć sakramentalny związek w tutejszym kościele, muszą przynieść z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych tzw. licencję na zawarcie sakramentu poza miejscem zamieszkania lub zgodę na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i spisanie protokołu przedślubnego.
 
Ponadto należy przygotować się do sakramentu poprzez udział w:
 • katechezach przedślubnych (tzw. kursie przedmałżeńskim),
 • dniu skupienia dla narzeczonych
 • spotkaniach w ramach poradni rodzinnej.

 Po ich zakończeniu należy przynieść do kancelarii stosowne potwierdzenia i dołączyć je do protokołu przedmałżeńskiego.

KATECHEZY PRZEDŚLUBNE w roku 2019

W Bytomiu odbywają się one w domu parafialnym parafii pw. Wniebowzięcia NMP przy Rynku w poniedziałkowe wieczory o godz. 19.00 według niżej przedstawionego grafiku:

Katecheza 1: Żyć dla Boga
Terminy: 04 II, 04 III, 08 IV, 05 V, 03 VI, 01 VII, 05 VIII, 02 IX, 07 X, 04 XI, 02 XII
 
Katecheza 2: Małżeństwo jako sakrament – teologia małżeństwa
Terminy: 11 II, 11 III, 15 IV, 13 V, 10 VI, 08 VII, 12 VIII, 09 IX, 14 X, 09 XII
 
Katecheza 3: Odpowiedzialne rodzicielstwo – etyka życia małżeńskiego
Terminy: 18 II, 18 III, 20 V, 17 VI, 15 VII, 19 VIII, 16 IX, 21 X, 18 XI, 16 XII
 
Katecheza 4: Liturgia sakramentu małżeństwa
Terminy: 25 II, 25 III, 29 IV, 27 V, 24 VI, 22 VII, 26 VIII, 23 IX, 28 X, 25 XI, 23 XII
 
Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na oficjalnej Karcie Spotkań bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa wydanej przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin, którą otrzymujemy w kancelarii parafialnej. Po odbyciu katechezy i uiszczeniu 60 zł (od pary) otrzymujemy Zaświadczenie bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, na którym zostają potwierdzane spotkania w poradni i dzień skupienia.
 

DZIEŃ SKUPIENIA w roku 2019

W Bytomiu dni skupienia odbywają się w wyznaczone soboty w kościele św. Jacka (dolny kościół) o godz. 10:00.

Wystarczy wybrać jeden z następujących terminów:
26 I, 06 IV, 25 V, 21 IX, 09 XI.
 
Podpis potwierdzający uczestnictwo otrzymujemy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.
 

SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ

Na spotkania w Katolickiej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii można się umówić telefonicznie – z panią Agnieszką Dacy: 691 312 565.

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. W poradni uiszczamy kwotę 90 zł (od pary).

WEEKENDOWE KURSY DLA NARZECZONYCH

Można także skorzystać z tzw. „Weekendów dla narzeczonych”. Uczestnictwo w takim kursie zastępuje katechezy przedślubne oraz dzień skupienia. Szczegóły dotyczące kursów organizowanych w diecezji gliwickiem można znaleźć na stronie www.dorodzin.pl, a kursów organizowanych w diecezji katowickiej – na stronie www.przednamimalzenstwo.pl

Jeśli jesteś zainteresowany droga kapłańską w Towarzystwie Jezusowym zapraszamy do kontaktu z ojcami jezuitami pracującymi w parafii lub też bezpośrednio z duszpasterzami powołaniowymi.

Informacje i kontakt: www.powolania.jezuici.pl

Skip to content