Kancelaria parafialna

Utworzono: 03.05.2010 Poprawiono: 03.09.2019 Autor: Administrator Odsłony: 35389

 

Kancelaria parafialna czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 10:00-12:00
Wtorek 16:00-18:00
Środa 10:00-12:00
Czwartek 16:00-18:00
Piątek 10:00-12:00

 

Kontakt

W sprawach pogrzebowych i innych ważnych proszę zwracać się telefonicznie (tel. 797 907 850) lub bezpośrednio na plebanię (wejście od ul. Skłodowskiej 2)

 

Chrzest
Pierwsza Komunia św.

Bierzmowanie

Małżeństwo

Namaszczenie Chorych

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko

Chrzty w parafii odbywają się w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca w czasie Mszy Świętej o godz. 12:30

Zgłoszenie chrztu:

Dziecko należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowanym chrztem, przynosząc ze sobą następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

 2. Zaświadczenie, iż wybrani chrzestni są godni, by pełnić tę funkcję (z parafii ich zamieszkania). Na chrzestnych można bowiem wybrać osoby ochrzczone, bierzmowane i praktykujące. Chrzestnym nie może zostać osoba, która ma przeszkodę np. żyje w związku niesakramentalnym.

 3. Zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców dziecka.

Jeśli rodzice żyją bez sakramentu małżeństwa, chrzestni potrzebują w ich zastępstwie wziąć na siebie główną rolę osoby gwarantującej wychowanie dziecka w wierze. Do ważności chrztu wystarczy jedna osoba w roli chrzestnego lub chrzestnej.

Rodzice spoza naszej parafii przedstawiają dodatkowo zgodę na chrzest z parafii swego zamieszkania.

Rodzice i chrzestni powinni wziąć udział w nauce przedchrzcielnej. W naszej parafii takie nauki odbywają się w każdą sobotę przed niedzielą chrztu czyli przed drugą i czwartą niedzielą miesiąca – o godz. 17:00 w „sali okrągłej” (po prawej stronie przedsionka kościoła). Jeśli ktoś odbył taką naukę w innym kościele, proszę przynieść stamtąd stosowne zaświadczenie.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania, by móc podczas Mszy chrzcielnej przyjąć Komunię Świętą. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Na ceremonię chrztu należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę (rzeczy te można nabyć w sklepach z dewocjonaliami).

W naszej parafii istnieje zwyczaj odprawiania Mszy Świętych ze specjalnym błogosławieństwem w intencji ochrzczonego dziecka w rocznicę chrztu świętego (tzw. „Roczki”) w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12:30, po wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii.

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Prawa Kanonicznego:

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Ogólne informacje:
 

Rodzice tych dzieci powinni dostarczyć do parafii:
 
 • świadectwo chrztu świętego, ponadto w przypadku dzieci spoza parafii rodzice powinni dostarczyć zgodę z parafii swego zamieszkania
 • zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę
 • zaświadczenie o dopuszczeniu do Pierwszej Komunii Świętej wydane przez
 
W parafii dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w strojach liturgicznych.
 
Zwyczajnym terminem Pierwszej Komunii Świętej jest w naszej parafii trzecia niedziela maja.
Szczegółowe informacje podaje katecheta klas komunijnych.

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 
W naszej diecezji Sakrament Bierzmowania obecnie sakrament bierzmowania przyjmuje młodzież 8 klas szkoły podstawowej oraz dorośli po wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii i odbyciu kursu przygotowawczego. Młodzież oprócz katechez szkolnych ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez naszą parafię w cyklu 3-letnim.
 
Szczegółowe informacje podawane są w ogłoszeniach parafialnych i w gablocie.
 
UWAGA! Na Synodzie Diecezji Gliwickiej postanowiono, że wiek przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania zostanie zmieniony. Rozpoczęte już cykle przygotowań zostaną dokończone, ale dla kolejnych roczników przygotowanie do bierzmowania rozpocznie się w szkole ponadpodstawowej. Sakrament Bierzmowania będzie udzielany II klasie.
 
Aby przyjąć sakrament Bierzmowania należy:
 • Uczestniczyć w przygotowaniu do tego sakramentu.
 • Zdać egzamin z przygotowania do sakramentu.
 • Przedstawić prośbę o udzielenie sakramentu.
 • Przedstawić wyciąg z aktu chrztu świętego.
 • Przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.
 • Uczestniczyć w skupieniu bezpośrednio przed sakramentem

 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

ZGŁOSZENIE W KANCELARII

 

Po wcześniejszym umówieniu się z ojcem proboszczem zgłaszamy się do kancelarii parafialnej na około 3 miesiące przed planowanym ślubem, aby spisać PROTOKÓŁ MAŁŻEŃSKI.
 
Należy przynieść ze sobą:
 
 • Dowód osobisty;
 • Metrykę chrztu wydaną mniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Uwaga! Bez przedstawienia świadectwa chrztu nie rozpoczynamy spisywania protokołu.
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego dla ślubu konkordatowego. Uwaga! Podobnie jak metryka chrztu dokumenty te są ważne tylko 6 miesiący. (Jeśli para zawarła już wcześniej związek cywilny, to należy przynieść z USC dokument, który to potwierdza).
 • Świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej;
 • Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka;
 
Uwaga!
Jeśli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie tutejszej parafii, ale pragną zawrzeć sakramentalny związek w tutejszym kościele, muszą przynieść z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych tzw. licencję na zawarcie sakramentu poza miejscem zamieszkania lub zgodę na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i spisanie protokołu przedślubnego.
 
 
Ponadto należy przygotować się do sakramentu poprzez udział w:
 
 • katechezach przedślubnych (tzw. kursie przedmałżeńskim),
 • dniu skupienia dla narzeczonych
 • spotkaniach w ramach poradni rodzinnej.

 

KATECHEZY PRZEDŚLUBNE w roku 2019

W Bytomiu odbywają się one w domu parafialnym parafii pw. Wniebowzięcia NMP przy Rynku w poniedziałkowe wieczory o godz. 19.00 wg niżej przedstawionego grafiku:

 
Katecheza 1: Żyć dla Boga
Terminy: 04 II, 04 III, 08 IV, 05 V, 03 VI, 01 VII, 05 VIII, 02 IX, 07 X, 04 XI, 02 XII 
 
Katecheza 2: Małżeństwo jako sakrament – teologia małżeństwa
Terminy: 11 II, 11 III, 15 IV, 13 V, 10 VI, 08 VII, 12 VIII, 09 IX, 14 X, 09 XII
 
Katecheza 3: Odpowiedzialne rodzicielstwo – etyka życia małżeńskiego
Terminy: 18 II, 18 III, 20 V, 17 VI, 15 VII, 19 VIII, 16 IX, 21 X, 18 XI, 16 XII
 
Katecheza 4: Liturgia sakramentu małżeństwa
Terminy: 25 II, 25 III, 29 IV, 27 V, 24 VI, 22 VII, 26 VIII, 23 IX, 28 X, 25 XI, 23 XII
 
Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na oficjalnej Karcie Spotkań bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa wydanej przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin, którą otrzymujemy w kancelarii parafialnej. Po odbyciu katechezy i uiszczeniu 60 zł (od pary) otrzymujemy Zaświadczenie bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, na którym zostają potwierdzane spotkania w poradni i dzień skupienia.
 
 

DZIEŃ SKUPIENIA w roku 2019

W Bytomiu dni skupienia odbywają się w wyznaczone soboty w kościele św. Jacka (dolny kościół) o godz. 10:00.

Wystarczy wybrać jeden z następujących terminów:
26 I, 06 IV, 25 V, 21 IX, 09 XI.
 
Podpis potwierdzający uczestnictwo otrzymujemy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.
 
 

SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ

Na spotkania w Katolickiej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii można się umówić telefonicznie – z panią Agnieszką Dacy: 691 312 565.

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. W poradni uiszczamy kwotę 90 zł (od pary).

 

WEEKENDOWE KURSY DLA NARZECZONYCH

Można także skorzystać z tzw. „Weekendów dla narzeczonych”. Uczestnictwo w takim kursie zastępuje katechezy przedślubne oraz dzień skupienia. Szczegóły dotyczące kursów organizowanych w diecezji gliwickiem można znaleźć na stronie www.dorodzin.pl, a kursów organizowanych w diecezji katowickiej – na stronie www.przednamimalzenstwo.pl

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Z posługą sakramentalną Kapłani odwiedzają chorych:
 • w Pierwszy Czwartek Miesiąca w godzinach przedpołudniowych
 • w nagłych wypadkach o każdej porze po wcześniejszym zawiadomieniu osobistym
 
Na wizytę kapłana należy przygotować:
 • krzyż i świece
 • godne miejsce na rozłożenie korporału z Najświętszym Sakramentem dla chorego.
 
Zgłoszenia chorych należy składać w kancelarii parafialnej lub telefonicznie – nr tel. 797 907 850.